Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:9

New American Standard Bible
1 John 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By this the love of God was revealed in us, that God has sent His only Son into the world so that we may live through Him.
NA26 – ἐν τούτῳ ἐφανερώθη (5681) ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν (5758) θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν (5661) δι αὐτοῦ.
WH – εν τουτω εφανερωθη (5681) η αγαπη του θεου εν ημιν οτι τον υιον αυτου τον μονογενη απεσταλκεν (5758) ο θεος εις τον κοσμον ινα ζησωμεν (5661) δι αυτου
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile