Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:20

New American Standard Bible
1 Peter 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you
NA26 – προεγνωσμένου (5772) μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος (5685) δὲ ἐπ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι ὑμᾶς
WH – προεγνωσμενου (5772) μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος (5685) δε επ εσχατου των χρονων δι υμας
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܰܡ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile