Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:5

New American Standard Bible
1 Peter 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in {the} last time.
NA26 – τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους (5746) διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι (5683) ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.
WH – τους εν δυναμει θεου φρουρουμενους (5746) δια πιστεως εις σωτηριαν ετοιμην αποκαλυφθηναι (5683) εν καιρω εσχατω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܽܘܢ ܠܙܰܒ݂ܢܶܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile