Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:7

New American Standard Bible
1 Peter 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that the proof of your faith, {being} more precious than gold which perishes though tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ;
NA26 – ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, (5734) διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, (5746) εὑρεθῇ (5686) εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – ινα το δοκιμιον υμων της πιστεως πολυτιμοτερον χρυσιου του απολλυμενου (5734) δια πυρος δε δοκιμαζομενου (5746) ευρεθη (5686) εις επαινον και δοξαν και τιμην εν αποκαλυψει ιησου χριστου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܩܺܝ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile