Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:1

New American Standard Bible
1 Peter 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, rid {yourselves} of all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander,
NA26 – Ἀποθέμενοι (5642) οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
WH – αποθεμενοι (5642) ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και [ υποκρισιν | υποκρισεις ] και φθονους και πασας καταλαλιας
PES – ܐܰܢܺܝܚܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile