Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:2

New American Standard Bible
1 Peter 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation,
NA26 – ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, (5657) ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,
WH – ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε (5657) ινα εν αυτω αυξηθητε (5686) εις σωτηριαν
PES – ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܫܰܒ݂ܪܶܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܚܰܠܒ݂ܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile