Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:16

New American Standard Version
1 Peter 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame.
NA26 – ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες (5723) ἀγαθήν, ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε (5743) καταισχυνθῶσιν (5686) οἱ ἐπηρεάζοντες (5723) ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν.
WH – συνειδησιν εχοντες (5723) αγαθην ινα εν ω καταλαλεισθε (5743) καταισχυνθωσιν (5686) οι επηρεαζοντες (5723) υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile