Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:16

New American Standard Bible
1 Peter 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who disparage your good behavior in Christ will be put to shame.
NA26 – ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες class="show tvm">(5723) ἀγαθήν, ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε class="show tvm">(5743) καταισχυνθῶσιν class="show tvm">(5686) οἱ ἐπηρεάζοντες class="show tvm">(5723) ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν.
WH – συνειδησιν εχοντες class="show tvm">(5723) αγαθην ινα εν ω καταλαλεισθε class="show tvm">(5743) καταισχυνθωσιν class="show tvm">(5686) οι επηρεαζοντες class="show tvm">(5723) υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile