Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:2

New American Standard Bible
1 Peter 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as they observe your pure and respectful behavior.
NA26 – ἐποπτεύσαντες class="show tvm">(5660) τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν.
WH – εποπτευσαντες class="show tvm">(5660) την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile