Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:7

New American Standard Version
1 Peter 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You husbands in the same way, live with {your wives} in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman; and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered.
NA26 – Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες (5723) κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες (5723) τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι (5745) τὰς προσευχὰς ὑμῶν.
WH – οι ανδρες ομοιως συνοικουντες (5723) κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεμοντες (5723) τιμην ως και [ συγκληρονομοι | συγκληρονομοις ] χαριτος ζωης εις το μη εγκοπτεσθαι (5745) τας προσευχας υμων
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܡܰܪܘ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܐܢܶܐ ܡܚܺܝܠܶܐ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܶܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܳܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile