Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:16

New American Standard Version
1 Peter 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if {anyone suffers} as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name.
NA26 – εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, (5744) δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ.
WH – ει δε ως χριστιανος μη αισχυνεσθω (5744) δοξαζετω (5720) δε τον θεον εν τω ονοματι τουτω
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܐܶܫ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܀
Lexical Parser: