Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:1

New American Standard Bible
1 Peter 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, I urge elders among you, as {your} fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, {and} one who is also a fellow partaker of the glory that is to be revealed:
NA26 – Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ class="show tvm">(5719) συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, καὶ τῆς μελλούσης class="show tvm">(5723) ἀποκαλύπτεσθαι class="show tvm">(5745) δόξης κοινωνός·
WH – πρεσβυτερους ουν εν υμιν παρακαλω class="show tvm">(5719) ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των του χριστου παθηματων ο και της μελλουσης class="show tvm">(5723) αποκαλυπτεσθαι class="show tvm">(5745) δοξης κοινωνος
PES – ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܚܰܒ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܘܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܫܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile