Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 1:7

New American Standard Bible
1 Thessalonians 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia.
NA26 – ὥστε γενέσθαι class="show tvm">(5635) ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν class="show tvm">(5723) ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ.
WH – ωστε γενεσθαι class="show tvm">(5635) υμας τυπον πασιν τοις πιστευουσιν class="show tvm">(5723) εν τη μακεδονια και εν τη αχαια
PES – ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܡܰܩܶܕ݂ܘܳܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile