Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:16

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of {the} archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first.
NA26 – ὅτι αὐτὸς κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται (5695) ἀπ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται (5698) πρῶτον,
WH – οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται (5695) απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται (5698) πρωτον
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܀
Lexical Parser: