Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:6

New American Standard Bible
1 Thessalonians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {and} that no one violate the rights and take advantage of his brother {or sister} in the matter, because the Lord is {the} avenger in all these things, just as we also told you previously and solemnly warned {you.}
NA26 – τὸ μὴ ὑπερβαίνειν (5721) καὶ πλεονεκτεῖν (5721) ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν (5656) ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. (5662)
WH – το μη υπερβαινειν (5721) και πλεονεκτειν (5721) εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαμεν (5627) υμιν και διεμαρτυραμεθα (5662)
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܫܺܝܚܺܝܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܪ ܘܰܠܡܶܥܠܰܒ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܗ݈ܽܘ ܬ݁ܳܒ݂ܽܘܥܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܣܰܗܶܕ݂ܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile