Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:15

New American Standard Version
1 Timothy 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost {of all.}
NA26 – πιστὸς λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν (5627) εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· (5658) ὧν πρῶτός εἰμι (5748) ἐγώ,
WH – πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος οτι χριστος ιησους ηλθεν (5627) εις τον κοσμον αμαρτωλους σωσαι (5658) ων πρωτος ειμι (5719) εγω
PES – ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile