Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:16

New American Standard Version
1 Timothy 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life.
NA26 – ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, (5681) ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων (5723) πιστεύειν (5721) ἐπ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
WH – αλλα δια τουτο ηλεηθην (5681) ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται (5672) χριστος ιησους την απασαν μακροθυμιαν προς υποτυπωσιν των μελλοντων (5723) πιστευειν (5721) επ αυτω εις ζωην αιωνιον
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile