Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:12

New American Standard Bible
1 Timothy 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I do not allow a woman to teach or to exercise authority over a man, but to remain quiet.
NA26 – διδάσκειν (5721) δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, (5719) οὐδὲ αὐθεντεῖν (5721) ἀνδρός, ἀλλ εἶναι (5750) ἐν ἡσυχίᾳ.
WH – διδασκειν (5721) δε γυναικι ουκ επιτρεπω (5719) ουδε αυθεντειν (5721) ανδρος αλλ ειναι (5721) εν ησυχια
PES – ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܰܡܪܳܚܽܘ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܫܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile