Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:9

New American Standard Version
1 Timothy 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Likewise, {I want} women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments,
NA26 – ὡσαύτως καὶ γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν (5721) ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ μαργαρίταις ἱματισμῷ πολυτελεῖ,
WH – ωσαυτως [ | [και] ] γυναικας εν καταστολη κοσμιω μετα αιδους και σωφροσυνης κοσμειν (5721) εαυτας μη εν πλεγμασιν και χρυσιω η μαργαριταις η ιματισμω πολυτελει
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܚܡܶܨܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܨܒ݁ܺܝܬ݂ܗܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܕ݂ܽܘܠܶܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile