Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:3

New American Standard Bible
1 Timothy 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who forbid marriage {and advocate} abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
NA26 – κωλυόντων (5723) γαμεῖν, (5721) ἀπέχεσθαι (5733) βρωμάτων θεὸς ἔκτισεν (5656) εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.
WH – κωλυοντων (5723) γαμειν (5721) απεχεσθαι (5733) βρωματων α ο θεος εκτισεν (5656) εις μεταλημψιν μετα ευχαριστιας τοις πιστοις και επεγνωκοσιν (5761) την αληθειαν
PES – ܘܟ݂ܳܠܶܝܢ ܠܡܶܙܕ݁ܰܘܳܓ݂ܽܘ ܘܡܰܦ݂ܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܘܰܠܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile