Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:10

New American Standard Bible
1 Timothy 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having a reputation for good works; {and} if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has assisted those in distress, {and} if she has devoted herself to every good work.
NA26 – ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, (5746) εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, (5656) εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, (5656) εἰ θλιβομένοις (5746) ἐπήρκεσεν, (5656) εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. (5656)
WH – εν εργοις καλοις μαρτυρουμενη (5746) ει ετεκνοτροφησεν (5656) ει εξενοδοχησεν (5656) ει αγιων ποδας ενιψεν (5656) ει θλιβομενοις (5746) επηρκεσεν (5656) ει παντι εργω αγαθω επηκολουθησεν (5656)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܐܶܢ ܪܰܒ݁ܝܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܶܢ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܐܶܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܐܶܢ ܐܰܪܘܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܺܝܨܶܐ ܐܶܢ ܗܰܠܟ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile