Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:13

New American Standard Bible
1 Timothy 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the same time they also learn {to be} idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also {they become} gossips and busybodies, talking about things not proper {to mention.}
NA26 – ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, (5719) περιερχόμεναι (5740) τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι (5723) τὰ μὴ δέοντα. (5901)
WH – αμα δε και αργαι μανθανουσιν (5719) περιερχομεναι (5740) τας οικιας ου μονον δε αργαι αλλα και φλυαροι και περιεργοι λαλουσαι (5723) τα μη δεοντα (5723)
PES – ܝܳܠܦ݁ܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܢܰܣܓ݁ܝܳܢ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܪܩܳܢ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܡܰܠܠܳܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile