Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:10

New American Standard Bible
1 Timothy 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs.
NA26 – ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν class="show tvm">(5748) φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι class="show tvm">(5734) ἀπεπλανήθησαν class="show tvm">(5681) ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν class="show tvm">(5656) ὀδύναις πολλαῖς.
WH – ριζα γαρ παντων των κακων εστιν class="show tvm">(5719) η φιλαργυρια ης τινες ορεγομενοι class="show tvm">(5734) απεπλανηθησαν class="show tvm">(5681) απο της πιστεως και εαυτους περιεπειραν class="show tvm">(5656) οδυναις πολλαις
PES – ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܶܗ ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܛܥܰܘ ܘܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܠܕ݂ܰܐܘܳܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile