Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:11

New American Standard Bible
1 Timothy 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, {and} gentleness.
NA26 – Σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· class="show tvm">(5720) δίωκε class="show tvm">(5720) δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν.
WH – συ δε ω ανθρωπε θεου ταυτα φευγε class="show tvm">(5720) διωκε class="show tvm">(5720) δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην υπομονην πραυπαθιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘܩ ܘܗܰܪ݈ܛ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile