Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:15

New American Standard Bible
1 Timothy 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – which He will bring about at {the} proper time—He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords,
NA26 – ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων (5723) καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, (5723)
WH – ην καιροις ιδιοις δειξει (5692) ο μακαριος και μονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων (5723) και κυριος των κυριευοντων (5723)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile