Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:15

New American Standard Bible
1 Timothy 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – which He will bring about at {the} proper time—He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords,
NA26 – ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων (5723) καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, (5723)
WH – ην καιροις ιδιοις δειξει (5692) ο μακαριος και μονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων (5723) και κυριος των κυριευοντων (5723)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile