Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:16

New American Standard Bible
1 Timothy 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To Him {be} honor and eternal dominion! Amen.
NA26 – μόνος ἔχων (5723) ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν (5723) ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν (5627) οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν (5629) δύναται· (5736) τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.
WH – ο μονος εχων (5723) αθανασιαν φως οικων (5723) απροσιτον ον ειδεν (5627) ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν (5629) δυναται (5736) ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile