Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:16

New American Standard Bible
1 Timothy 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To Him {be} honor and eternal dominion! Amen.
NA26 – μόνος ἔχων (5723) ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν (5723) ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν (5627) οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν (5629) δύναται· (5736) τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.
WH – ο μονος εχων (5723) αθανασιαν φως οικων (5723) απροσιτον ον ειδεν (5627) ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν (5629) δυναται (5736) ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile