Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:19

New American Standard Bible
1 Timothy 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life.
NA26 – ἀποθησαυρίζοντας class="show tvm">(5723) ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, class="show tvm">(5723) ἵνα ἐπιλάβωνται class="show tvm">(5638) τῆς ὄντως ζωῆς.
WH – αποθησαυριζοντας class="show tvm">(5723) εαυτοις θεμελιον καλον εις το μελλον class="show tvm">(5723) ινα επιλαβωνται class="show tvm">(5638) της οντως ζωης
PES – ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile