Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:8,16

New American Standard Version
1 John 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who does not love does not know God, for God is love.
NA26 – μὴ ἀγαπῶν (5723) οὐκ ἔγνω (5627) τὸν θεόν, ὅτι θεὸς ἀγάπη ἐστίν. (5748)
WH – ο μη αγαπων (5723) ουκ εγνω (5627) τον θεον οτι ο θεος αγαπη εστιν (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܽܘ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 John 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.
NA26 – καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν (5758) καὶ πεπιστεύκαμεν (5758) τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει (5719) θεὸς ἐν ἡμῖν. θεὸς ἀγάπη ἐστίν, (5748) καὶ μένων (5723) ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει (5719) καὶ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. (5719)
WH – και ημεις εγνωκαμεν (5758) και πεπιστευκαμεν (5758) την αγαπην ην εχει (5719) ο θεος εν ημιν ο θεος αγαπη εστιν (5719) και ο μενων (5723) εν τη αγαπη εν τω θεω μενει (5719) και ο θεος εν αυτω [ [μενει] (5719) | μενει (5719) ]
PES – ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܝܡܶܢܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܽܘ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܀
Lexical Parser: