Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:1,11

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I, Paul, myself urge you by the meekness and gentleness of Christ—I who am meek when face to face with you, but bold toward you when absent!
NA26 – Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ (5719) ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν (5752) δὲ θαρρῶ (5719) εἰς ὑμᾶς·
WH – αυτος δε εγω παυλος παρακαλω (5719) υμας δια της πραυτητος και επιεικειας του χριστου ος κατα προσωπον μεν ταπεινος εν υμιν απων (5723) δε θαρρω (5719) εις υμας
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Have such a person consider this, that what we are in word by letters when absent, such persons {we are} also in deed when present.
NA26 – τοῦτο λογιζέσθω (5737) τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν (5748) τῷ λόγῳ δι ἐπιστολῶν ἀπόντες, (5752) τοιοῦτοι καὶ παρόντες (5752) τῷ ἔργῳ.
WH – τουτο λογιζεσθω (5737) ο τοιουτος οτι οιοι εσμεν (5719) τω λογω δι επιστολων αποντες (5723) τοιουτοι και παροντες (5723) τω εργω
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile