Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:16

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so as to preach the gospel even to the regions beyond you, {and} not to boast in what has been accomplished in the domain of another.
NA26 – εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, (5670) οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. (5664)
WH – εις τα υπερεκεινα υμων ευαγγελισασθαι (5670) ουκ εν αλλοτριω κανονι εις τα ετοιμα καυχησασθαι (5664)
PES – ܐܳܦ݂ ܠܗܰܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܬ݂ܩܢܳܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile