Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:8

New American Standard Version
2 Corinthians 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even if I boast somewhat further about our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be put to shame,
NA26 – ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι (5667) περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν (5656) κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι, (5701)
WH – εαν [ τε | [τε] ] γαρ περισσοτερον τι καυχησωμαι (5667) περι της εξουσιας ημων ης εδωκεν (5656) ο κυριος εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν υμων ουκ αισχυνθησομαι (5701)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser: