Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:10,17

New American Standard Version
2 Corinthians 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be stopped in the regions of Achaia.
NA26 – ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται (5691) εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Ἀχαΐας.
WH – εστιν (5719) αληθεια χριστου εν εμοι οτι η καυχησις αυτη ου φραγησεται (5691) εις εμε εν τοις κλιμασιν της αχαιας
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܺܝ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What I am saying, I am not saying as the Lord would, but as in foolishness, in this confidence of boasting.
NA26 – λαλῶ (5719) οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, (5719) ἀλλ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.
WH – ο λαλω (5719) ου κατα κυριον λαλω (5719) αλλ ως εν αφροσυνη εν ταυτη τη υποστασει της καυχησεως
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܟ݁ܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile