Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:20

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am afraid that perhaps when I come I may find you to be not what I wish, and may be found by you to be not what you wish; that perhaps {there will be} strife, jealousy, angry tempers, selfishness, slanders, gossip, arrogance, disturbances;
NA26 – φοβοῦμαι (5736) γὰρ μή πως ἐλθὼν (5631) οὐχ οἵους θέλω (5719) εὕρω (5632) ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ (5686) ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, (5719) μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι·
WH – φοβουμαι (5736) γαρ μη πως ελθων (5631) ουχ οιους θελω (5719) ευρω (5632) υμας καγω ευρεθω (5686) υμιν οιον ου θελετε (5719) μη πως ερις ζηλος θυμοι εριθειαι καταλαλιαι ψιθυρισμοι φυσιωσεις ακαταστασιαι
PES – ܕ݁ܳܚܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܥܶܨܝܳܢܳܐ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܘܪܶܛܢܳܐ ܘܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile