Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:10

New American Standard Bible
2 Corinthians 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I am writing these things while absent, so that when present I {need} not use severity, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down.
NA26 – διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν (5752) γράφω, (5719) ἵνα παρὼν (5752) μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι (5667) κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν κύριος ἔδωκέν (5656) μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.
WH – δια τουτο ταυτα απων (5723) γραφω (5719) ινα παρων (5723) μη αποτομως χρησωμαι (5667) κατα την εξουσιαν ην ο κυριος εδωκεν (5656) μοι εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܣܥܽܘܪ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile