Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:2,10

New American Standard Bible
2 Corinthians 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I have previously said when I was present the second time, and though now absent I say in advance to those who have sinned in the past and to all the rest {as well,} that if I come again I will not spare {anyone,}
NA26 – προείρηκα (5758) καὶ προλέγω (5719) ὡς παρὼν (5752) τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν (5752) νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν (5761) καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω (5632) εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι, (5695)
WH – προειρηκα (5758) και προλεγω (5719) ως παρων (5723) το δευτερον και απων (5723) νυν τοις προημαρτηκοσιν (5761) και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω (5632) εις το παλιν ου φεισομαι (5695)
PES – ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܩܰܕ݁ܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I am writing these things while absent, so that when present I {need} not use severity, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down.
NA26 – διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν (5752) γράφω, (5719) ἵνα παρὼν (5752) μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι (5667) κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν κύριος ἔδωκέν (5656) μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.
WH – δια τουτο ταυτα απων (5723) γραφω (5719) ινα παρων (5723) μη αποτομως χρησωμαι (5667) κατα την εξουσιαν ην ο κυριος εδωκεν (5656) μοι εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܣܥܽܘܪ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܠܒ݂ܶܢܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܣܽܘܚܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile