Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 1:1

New American Standard Bible
2 Corinthians 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and {our} brother Timothy, To the church of God which is at Corinth with all the saints who are throughout Achaia:
NA26 – Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ (5752) ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν (5752) ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ·
WH – παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση (5723) εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν (5723) εν ολη τη αχαια
PES – ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile