Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
NA26 – μὴ σκοπούντων (5723) ἡμῶν τὰ βλεπόμενα (5746) ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· (5746) τὰ γὰρ βλεπόμενα (5746) πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα (5746) αἰώνια.
WH – μη σκοπουντων (5723) ημων τα βλεπομενα (5746) αλλα τα μη βλεπομενα (5746) τα γαρ βλεπομενα (5746) προσκαιρα τα δε μη βλεπομενα (5746) αιωνια
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢܰܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile