Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:17

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore if anyone is in Christ, {this person is} a new creation; the old things passed away; behold, new things have come.
NA26 – ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, (5627) ἰδοὺ (5628) γέγονεν (5754) καινά·
WH – ωστε ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν (5627) ιδου (5640) γεγονεν (5754) καινα
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile