Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now all {these} things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation,
NA26 – τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος (5631) ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,
WH – τα δε παντα εκ του θεου του καταλλαξαντος (5660) ημας εαυτω δια χριστου και δοντος (5631) ημιν την διακονιαν της καταλλαγης
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܘܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܥܝܰܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile