Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:4

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For indeed, we who are in this tent groan, being burdened, because we do not want to be unclothed but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life.
NA26 – καὶ γὰρ οἱ ὄντες (5752) ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν (5719) βαρούμενοι, (5746) ἐφ οὐ θέλομεν (5719) ἐκδύσασθαι (5670) ἀλλ ἐπενδύσασθαι, (5670) ἵνα καταποθῇ (5686) τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.
WH – και γαρ οι οντες (5723) εν τω σκηνει στεναζομεν (5719) βαρουμενοι (5746) εφ ω ου θελομεν (5719) εκδυσασθαι (5670) αλλ επενδυσασθαι (5670) ινα καταποθη (5686) το θνητον υπο της ζωης
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܠܡܶܫܠܚܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܠܰܥ ܡܺܝܬ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile