Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:6,9

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord—
NA26 – Θαρροῦντες class="show tvm">(5723) οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες class="show tvm">(5761) ὅτι ἐνδημοῦντες class="show tvm">(5723) ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν class="show tvm">(5719) ἀπὸ τοῦ κυρίου,
WH – θαρρουντες class="show tvm">(5723) ουν παντοτε και ειδοτες class="show tvm">(5761) οτι ενδημουντες class="show tvm">(5723) εν τω σωματι εκδημουμεν class="show tvm">(5719) απο του κυριου
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܰܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܫܪܶܝܢܰܢ ܥܰܢܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him.
NA26 – διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, class="show tvm">(5736) εἴτε ἐνδημοῦντες class="show tvm">(5723) εἴτε ἐκδημοῦντες, class="show tvm">(5723) εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. class="show tvm">(5750)
WH – διο και φιλοτιμουμεθα class="show tvm">(5736) ειτε ενδημουντες class="show tvm">(5723) ειτε εκδημουντες class="show tvm">(5723) ευαρεστοι αυτω ειναι class="show tvm">(5721)
PES – ܘܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܥܳܢܽܘܕ݂ܶܐ ܚܢܰܢ ܘܶܐܢ ܥܳܡܽܘܪܶܐ ܠܶܗ ܗܘܰܝܢ ܫܳܦ݂ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile