Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 6:14

New American Standard Bible
2 Corinthians 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be mismatched with unbelievers; for what do righteousness and lawlessness share together, or what does light have in common with darkness?
NA26 – Μὴ γίνεσθε (5737) ἑτεροζυγοῦντες (5723) ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
WH – μη γινεσθε (5737) ετεροζυγουντες (5723) απιστοις τις γαρ μετοχη δικαιοσυνη και ανομια η τις κοινωνια φωτι προς σκοτος
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܘܓ݁ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile