Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 6:8

New American Standard Bible
2 Corinthians 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by glory and dishonor, by evil report and good report; {regarded} as deceivers and yet true;
NA26 – διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,
WH – δια δοξης και ατιμιας δια δυσφημιας και ευφημιας ως πλανοι και αληθεις
PES – ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܒ݂ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܛܥܝܳܢܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile