Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:15

New American Standard Bible
2 Corinthians 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as it is written: "THE ONE WHO {HAD GATHERED} MUCH DID NOT HAVE TOO MUCH, AND THE ONE WHO {HAD GATHERED} LITTLE DID NOT HAVE TOO LITTLE."
NA26 – καθὼς γέγραπται, (5769) τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, (5656) καὶ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. (5656)
WH – καθως γεγραπται (5769) ο το πολυ ουκ επλεονασεν (5656) και ο το ολιγον ουκ ηλαττονησεν (5656)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܓ݁ܺܝ ܫܩܰܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܫܩܰܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܨܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile