Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:24

New American Standard Version
2 Corinthians 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore openly before the churches, show them the proof of your love and of our reason for boasting about you.
NA26 – τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.
WH – την ουν ενδειξιν της αγαπης υμων και ημων καυχησεως υπερ υμων εις αυτους [ ενδειξασθε (5669) | ενδεικνυμενοι (5734) ] εις προσωπον των εκκλησιων
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܫܽܘܒ݂ܗܳܪܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܚܰܘܰܘ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile