Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:2,4

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I know your willingness, of which I boast about you to the Macedonians, {namely,} that Achaia has been prepared since last year, and your zeal has stirred up most of them.
NA26 – οἶδα (5758) γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι (5736) Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται (5769) ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν (5656) τοὺς πλείονας.
WH – οιδα (5758) γαρ την προθυμιαν υμων ην υπερ υμων καυχωμαι (5736) μακεδοσιν οτι αχαια παρεσκευασται (5769) απο περυσι και το υμων ζηλος ηρεθισεν (5656) τους πλειονας
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܶܫܬ݁ܩܰܕ݂ܝ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – otherwise, if {any} Macedonians come with me and find you unprepared, we—not to mention you—would be put to shame by this confidence.
NA26 – μή πως ἐὰν ἔλθωσιν (5632) σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν (5632) ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν (5686) ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγω (5719) ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ.
WH – μη πως εαν ελθωσιν (5632) συν εμοι μακεδονες και ευρωσιν (5632) υμας απαρασκευαστους καταισχυνθωμεν (5686) ημεις ινα μη [ λεγωμεν (5725) | λεγω (5725) ] υμεις εν τη υποστασει ταυτη
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܥܰܡܝ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile