Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 1:10

New American Standard Version
2 Peter 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble;
NA26 – διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε (5657) βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· (5733) ταῦτα γὰρ ποιοῦντες (5723) οὐ μὴ πταίσητέ (5661) ποτε·
WH – διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε (5657) βεβαιαν υμων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι (5733) ταυτα γαρ ποιουντες (5723) ου μη πταισητε (5661) ποτε
PES – ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܚܰܝ ܝܺܨܰܦ݂ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܶܐ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܪܰܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile