Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:1

New American Standard Bible
2 Peter 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But false prophets also appeared among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves.
NA26 – Ἐγένοντο class="show tvm">(5633) δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται class="show tvm">(5704) ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα class="show tvm">(5660) αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, class="show tvm">(5740) ἐπάγοντες class="show tvm">(5723) ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν.
WH – εγενοντο class="show tvm">(5633) δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υμιν εσονται class="show tvm">(5695) ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν class="show tvm">(5692) αιρεσεις απωλειας και τον αγορασαντα class="show tvm">(5660) αυτους δεσποτην αρνουμενοι class="show tvm">(5740) επαγοντες class="show tvm">(5723) εαυτοις ταχινην απωλειαν
PES – ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܥܠܺܝܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile