Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:19

New American Standard Bible
2 Peter 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – promising them freedom while they themselves are slaves of corruption; for by what anyone is overcome, by this he is enslaved.
NA26 – ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, (5740) αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες (5723) τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται, (5766) τούτῳ δεδούλωται. (5769)
WH – [ ελευθεριαν αυτοις επαγγελλομενοι (5740) αυτοι δουλοι υπαρχοντες (5723) της φθορας ω γαρ τις ηττηται (5769) τουτω | ελευθεριαν ] δεδουλωται (5769)
PES – ܘܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܙܟ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܫܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile