Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:3

New American Standard Bible
2 Peter 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in {their} greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep.
NA26 – καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· (5695) οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, (5719) καὶ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. (5719)
WH – και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υμας εμπορευσονται (5695) οις το κριμα εκπαλαι ουκ αργει (5719) και η απωλεια αυτων ου νυσταζει (5719)
PES – ܘܰܒ݂ܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܕ݂ܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܳܐ ܒ݁ܳܛܶܠ ܘܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile