Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:15

New American Standard Bible
2 Peter 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and regard the patience of our Lord {as} salvation; just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you,
NA26 – καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, (5737) καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν (5685) αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν (5656) ὑμῖν,
WH – και την του κυριου ημων μακροθυμιαν σωτηριαν ηγεισθε (5737) καθως και ο αγαπητος ημων αδελφος παυλος κατα την δοθεισαν (5685) αυτω σοφιαν εγραψεν (5656) υμιν
PES – ܘܰܠܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬ݁ܶܚܫܒ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܚܽܘܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile